Vejledning om persondataloven.

Al journalisering og tekstbehandling hos Advokaterne Vestagervej foregår elektronisk.

Det betyder at Advokaterne Vestagervej’sagsbehandling er omfattet af persondataloven (lov 429 af 31.maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer).

Efter denne lov har man som udgangspunkt

  • ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der edb-behandles om en selv
  • ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne edb-behandles
  • ret til ar kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet på edb i strid med lovgivningen (se evt. nærmere om disse rettigheder i lovens § 31, 35 og 37, som er optrykt nedenfor).

§ 31: Fremsætter en person begæring herom, skal den dataansvarlige give den pågældende meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles sådanne oplysninger skal der på en let forståelig måde gives den registrerede meddelelse om

  • hvilke oplysninger der behandles
  • behandlingens formål
  • kategorierne af modtagere af oplysningerne og
  • tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

Stk. 2. Den dataansvarlige skal snarest besvare begæringer som nævnt ovenfor.

Er begæringen ikke besvaret inden fire (4) uger efter modtagelsen, skal den dataansvarlige underrette den pågældende om grunden hertil, samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

  • § 35: Den registrerede kan til enhver tid over for den dataansvarlige gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Stk. 2. Hvis indsigelse efter stk. 1 er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte de pågældende oplysninger.

  • § 37: Den dataansvarlige skal berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov eller bestemmelser udstedt i medfør af lov, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom.

Stk.2. Den dataansvarlige skal underrette den tredjemand, hvortil oplysningerne er videregivet om, at de videregivne oplysninger er berigtiget, slettet eller blokeret i henhold til stk. 1, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom. Dette gælder dog ikke, hvis underretningen viser sig umulig eller er uforholdsmæssig vanskelig.

Opdateret maj 2018