Forretningsbetingelser

 

Alm. betingelser:

De fleste sager starter med afholdelsen af et møde, hvor vi i fællesskab identificerer problemstillingen og drøfter forskellige løsningsmuligheder. Vi bekræfter herefter vort engagement i sagen og beskriver de juridiske problemstillinger og deres mulige løsning.

Vores fakturering baserer sig først og fremmest på den tid, der er anvendt, og dernæst på det resultat der er opnået, og den værdi sagen har haft. Vores timepris for advokatbistand udgør kr. 2.900,- ekskl. moms og for sagbehandling kr. 1.600,- ekskl. moms og for studentermedhjælper kr. 600,- ekskl. moms (med mindre der indgås anden aftale) og vi fakturerer i almindelighed kvartalsvis samt ved sagens afslutning. Betalingsbetingelserne er netto kontant fra fakturadato. Egentlige udlæg anmoder vi om at få refunderet ved afholdelsen.

Vi tilstræber os at levere ydelserne til lavest mulig pris.

Vi arbejder systematisk med at forbedre kvaliteten af vore ydelser og tager gerne en drøftelse herom.

Intet materiale i en sag modtages eller afsendes uden at klienten er orienteret herom, og vi sørger løbende for at holde klienterne orienteret om status for sagsbehandlingen. Vi anvender i vid udstrækning e-mail, men hvis anden form for kommunikation foretrækkes, indretter vi sagsbehandlingen herefter.

I retsplejeloven findes bestemmelser om advokaters udøvelse af advokatvirksomhed. Der er bl.a. tale om regler om salærer, som ikke må overstige, hvad der er rimeligt, og om regler for Advokatsamfundet, som vi er medlem af. Advokatsamfundet varetager bl.a. bestemmelserne om god advokatskik og håndteringen af klientkontomidler. Nærmere oplysninger er tilgængelige på www.advokatsamfundet.dk.

Alle medarbejdere har fuldstændig tavshedspligt i forhold til alle oplysninger om såvel klienter som sager på kontoret og alt materiale opbevares og behandles som fortroligt. Vi har etableret retningslinier med henblik på i videst muligt omfang at sikre mod interessekonflikter og/eller habilitetsproblemer, i de sager vi behandler.

I vores arbejde er vi underlagt rådgiveransvar i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og der er etableret advokatansvarsforsikring samt stillet garanti for de betroede midler vi håndterer.